ducks in a row

2024/2025

Athlete Age Country Season
Kathe Paris 67 USA 236,817m
Tina Razzell 60 USA 10,031m
Danielle Batey 48 USA 4,315m
Margie Davis 70 USA 3,586m
Michelle C 48 USA 3,220m